26/05/2023 208 Lượt xem 2.00

Hiệu quả từ việc thực hiện sinh hoạt diễn dàn chi bộ.

Ngày 18 và 25/5/2023, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Thủy điện Quảng Trị đã tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2023. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Bùi Thị Hồng Nhung - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên đang sinh hoạt tại các Chi bộ trực thuộc.

Diễn đàn các chi bộ Khối Văn phòng Đông Hà

                    Quang cảnh Diễn đàn tại Văn Phòng Khe Sanh

06 chi bộ trực thuộc tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề theo hình thức sinh hoạt ghép thành hai khối: Khối các chi bộ Văn phòng Đông Hà và Khối các chi bộ Văn phòng Khe Sanh.

Nội dung Diễn đàn 1 năm 2023 với chuyên đề “Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”. 

Đồng chí Nguyễn Hòa - Bí thư Chi bộ HCLĐ và đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Chi bộ KHVT đồng chủ trì diễn đàn tại Khối Văn phòng Đông Hà

Đồng chí Trần Văn Tiến - Bí thư Chi bộ Vận hành và đồng chí Tôn Thái Sơn - Bí thư Chi bộ Sửa chữa đồng chủ trì diễn đàn tại Khối Văn phòng Khe Sanh

Mục đích của Diễn đàn là giúp cán bộ, đảng viên tiếp tục nhận thức và thực hiện tốt nhiệm vụ ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; Kết luận số 21-KL/TW, liên hệ những điều đảng viên không được làm theo Quy định 37-QĐ/TW gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, đồng thời nhận diện một số nội dung, hoạt động liên quan về các thông tin sai trái, xấu độc trên internet và mạng xã hội để cảnh giác. Từ đó đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả việc đấu tranh và phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, các chi bộ trực thuộc đã kịp thời quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên các nội dung của chuyên đề năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững”, tích cực triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “những điều đảng viên không được làm” .

Tại Diễn đàn, với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, các đảng viên đã nghiên cứu, trao đổi, thảo luận về các nội dung như: xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Công ty TĐQT theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Văn hóa và con người Quảng Trị; Một số giải pháp để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao,...

Tham luận của đảng viên trong Diễn đàn tại Khối Văn phòng Đông Hà

Tham luận của đảng viên trong Diễn đàn tại Khối Văn phòng Khe Sanh

Thông qua Diễn đàn giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở Công ty TĐQT trong tình hình hiện nay. Diễn đàn cũng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm với công việc; nêu cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, đổi mới, sáng tạo nhất là người đứng đầu để triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững lâu dài từ đó góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch, vững mạnh.

Hồng Hải - Thảo Vân - Quốc Tuấn.

1091/TĐQT-KHVT

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng 8/2023 tại Công ty... [...]

07/09/2023

952/TĐQT-KHVT

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng 7/2023 tại Công ty... [...]

07/08/2023

811/TĐQT-KHVT

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng 6/2023 tại Công ty... [...]

11/07/2023

Liên kết website

  THÔNG TIN BẢN QUYỀN


- Bản quyền thuộc về: CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ

- Thiết kế bởi: VNPT QUẢNG TRỊ
Số 20 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

  THÔNG TIN LIÊN HỆ


CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ
- Địa chỉ: Khu phố 8, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3.511.168
- FAX: (0233) 3.575.468
- Email: congtythuydienquangtri@gmail.com

 THỐNG KÊ TRUY CẬP


Online
8

Tổng truy cập
Tổng truy cập
299,813